Code van het voetverzorgingsbedrijf

De Code van het voetverzorgingsbedrijf bestaat uit beleidsregels, beroepsnormen en wetten waaraan alle pedicures en medisch pedicures in Nederland zich moeten houden. Het betreft o.a. Arbo regels, maar ook hygiëneregels, waarvan hieronder een aantal hele belangrijke opgenoemd worden. 

  • Elke cliënt wordt behandeld met nieuwe chirurgische handschoenen.

  • De voeten worden voor en na de behandeling grondig gedesinfecteerd.

  • De behandelaar draagt tijdens freeswerk een bril en een mond- neusmasker.

  • Voor iedere cliënt worden uitsluitend nieuwe, steriele chirurgische mesjes gebruikt.

  • Instrumenten worden gereinigd en gedesinfecteerd volgens in de Code vastgelegde normen en eisen.

 We werken en houden ons strikt aan de Code van de Voetverzorging .


PRIVACY - verklaring


Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn om een professionele pedicure voetbehandeling uit de kunnen voeren;
- passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt aan Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering;
- op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteert.

Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
De cliënt voorziet Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
Indien de cliënt op een later tijdstip over nieuwe aanvullende informatie beschikt waarvan hij/zij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het zorgvuldig uitvoeren van de pedicure behandeling, voorziet hij/zij Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering van deze informatie tijdens de eerstvolgende afspraak. 

Verwerking van persoonsgegevens
Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is een professionele pedicure voetbehandeling voor de klanten. Hiervoor wordt door Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering :

- de verstrekte persoonsgegevens geregistreerd én;
- persoonsgegevens vastgelegd in het kas/bankboek als onderdeel van de verplichte financiële administratie.

De volgende persoonsgegevens worden door Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering verwerkt:
- N.A.W.E.T. (naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon) gegevens etc. noodzakelijk voor administratie, facturering (indien nodig), contacten met andere zorgverleners/medische disciplines;
- voetklachten en medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals diabetes mellitus, reuma, vaatproblemen, neuropathie, allergieën, huidproblemen, hartproblemen, gebruik van medicijnen, chemotherapie, bestraling enz.;
- foto’s van voeten voor de controle van de vooruitgang van de behandeling;
- BSN nummer en zorgverzekeraar gegevens ten behoeve van de vergoeding van het honorarium (of een gedeelte hiervan) van (of een gedeelte hiervan) van de pedicure voetbehandeling(en) door de zorgverzekeraar/podotherapeut/ketenzorg. 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan uw pedicure geeft, kunnen wij aan andere zorgverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor een optimale voetverzorging en u hiervoor toestemming heeft gegeven in het formulier “Toestemming registratie Persoons- en Medische gegevens” van Pedicure Marlène Gijsen. Indien een derde partij wordt ingehuurd door Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering, wordt er een verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten waarin afspraken worden gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen de EU.

Minderjarigen
Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering opgeslagen voor een periode van maximaal 15 jaar na de laatste voetbehandeling volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging
Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens pedicure Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering  van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen;
- De persoonsgegevens zijn beveiligd door security software;
We zorgen voor de versleuteling van al uw persoonsgegevens;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of   technische incidenten;
- Wij versleutelen de back-ups van de persoonsgegevens en bewaren deze achter slot en grendel;
- Persoonsgegevens op papier worden achter slot en grendel bewaard;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Iedere medewerker is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering geeft om uw persoonsgegevens te registreren kan Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering geen voetbehandeling uitvoeren.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij, indien u Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering hierom schriftelijk verzoekt en schriftelijk toestemming geeft. Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering kan u vragen om legitimatie voordat er gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken. Indien u hiertoe besluit, zal Marlène Gijsen, Medisch pedicure & huidverbetering u geen pedicure voetbehandeling meer kunnen geven.

Indien de cliënt een klacht heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met Pedicure praktijk op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.